.

If you have any suggestion, please contact us at Email

  Introduction Administrative Divisions Departments Scientific Research Scientific Information News and Events  Training Programs Action Programs Opinion   COMMENT   Name:    Title:   Address:   Duty:   Organization: Email: Enter your content  below :                        If you have any suggestion,

Xem thêm »

Trưởng khoa: BSCKII. Bùi Diệu Hằng

KHOA Y HỌC HẠT NHÂN     Trưởng Khoa:          BSCKII. Bùi Diệu Hằng Khoa y học hạt nhân là một trong những khoa mũi nhọn của Bệnh Viện Chợ Rẫy, nơi đã đào tạo các BS chuyên khoa và ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện

Xem thêm »

Department of Nuclear Medicine

  Introduction Administrative Divisions Departments Scientific Research Scientific Information News and Events Training Programs Action Programs Comments   Department of Nuclear Medicine Chief of N.M.Dept: Truong Quang Xuan Nuclear Medicine Department is one of prominent department of Cho Ray hospital where many modem and up-to-date

Xem thêm »

Department of Clinical Microbiology

  Introduction Administrative Divisions Departments Scientific Research Scientific Information News and Events Training Programs Action Programs Comments   Department of Clinical Microbiology Function of the Department of Clinical Microbiology is to detetime microbial agents causing infectious diseases. Due to experienced technicians, and Osiris system for

Xem thêm »

Ngoại trú

KHOA VI SINH Trưởng khoa: BS. Trần Thị Thanh NgaNhân sự:          – Cao học: 07          – Bác sĩ: 03          – Dược sĩ: 03          – KTV: 29          – Điều dưỡng: 02          – Cử nhân sinh học: 10 Chức năng – Nhiệm vụ: Thực hiện các xét nghiệm

Xem thêm »

Department of Oncology

  Introduction Administrative Divisions Departments Scientific Research Scientific Information News and Events Training Programs Action Programs Comments   Department of Oncology Head of dept: NGUYEN NGOC ANH MD. Staff: 11 Physicians 6 Physicists 12 Teachnicians 6 Nurses 1 Administrator Equiment 01 CT – Multislices scanner

Xem thêm »

BỘ Y TẾBỆNH VIỆN CHỢ RẪY _________

BỘ Y TẾBỆNH VIỆN CHỢ RẪY _________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Số 98 /BVCR-TCHC TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2010   THÔNG BÁO Về việc xét tuyển viên chức năm

Xem thêm »