4 NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN

4 NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN (Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X) Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của… Read More